MISJA

Stworzenie przestrzeni dla klientów indywidualnych by mogli czerpać wiarygodną informację o cenach

monet kruszcowych oraz by mogli bezpiecznie dokonywać nimi obrotu.

WIZJA

Stworzenie największej na świecie platformy online do obrotu kruszcem pomiędzy osobami fizycznymi.


Autoryzacja konta

Twoje konto po rejestracji wymaga weryfikacji adresu e-mail (aktywacji) przez kliknięcie w linka, którego otrzymasz w wiadomości e-mail. Następnie wymaga dodatkowej autoryzacji - wykonywanej manualnie przez administratora

Aby uzyskać autoryzację, a tym samym móc dokonywać transakcji kupna/sprzedaży na Platformie należy zgodnie z Regulaminem dokonać przelewu na kwotę 9,99 zł na konto Operatora

Dane przelewu tradycyjnego:

MW GROUP POLAND SP ZOO
mBank
31 1140 2004 0000 3902 8228 4205
Kwota: 9,99 PLN
Tytuł: Twój adres e-mail podany przy rejestracji konta

Przelew stanowi jednorazową bezzwrotną opłatę za autoryzację konta umożliwiającą bezterminowy handel złotem i srebrem bulionowym w ofercie platformy.

Po stwierdzeniu przez administratora zgodności danych z przelewu z danymi podanymi podczas rejestracji/w wizytówce w panelu Klienta, następuje autoryzacja konta.
W przeciwnym przypadku (niezgodności danych na Platformie z danymi z przelewu lub braku dokonania przelewu konto pozostaje nieautoryzowane i nie jest możliwe logowanie i dokonywanie transakcji, a jedynie przeglądanie ofert i zawartości strony.


Regulamin

Regulamin Platformy BullionCoinTrader.com obowiązujący od dnia 01.10.2022

§ 1. Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Operator – firma MW GROUP POLAND Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością, NIP 6793233623, KRS 0000956220, REGON 521301209, prowadząca Platformę giełdową, pośrednicząca w wymianie Informacji o Użytkownikach osób Kupujących i Sprzedających Monety Bulionowe.

 2. Platforma – platforma internetowa prowadzona przez Operatora działająca pod adresem www.Bullioncointrader.com

 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług przez Operatora w ramach Platformy

 4. Monety bulionowe – złote lub srebrne monety będące przedmiotem handlu, ściślej:

 1. Ag 1oz: Amerykański Orzeł, Britania, Filharmonik Wiedeński, Kangur Australijski, Krugerrand, Liść Kanadyjski

 2. Au 1oz/0.5oz/0.25oz/0.1oz Amerykański Orzeł, Britania, Filharmonik Wiedeński, Kangur Australijski, Krugerrand, Liść Kanadyjski.

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia, zainteresowana skorzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Platformy.

 2. Użytkownik – Klient, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Konto – konto Użytkownika utworzone w procesie rejestracji zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem którego Użytkownik może dodawać Oferty Kupna/Sprzedaży. Założenie Konta oraz jego pełna weryfikacja są konieczne dla dodawania Ofert i dokonywania transakcji.

 4. Informacji o Użytkownikach – Informacji o Użytkownikach podawane przez Użytkownika przy zakładaniu konta i weryfikowane.

 5. Kupujący – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia monet bulionowych dzięki Informacjom o Użytkownikach pozyskanym za pośrednictwem Platformy.

 6. Sprzedający – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia monet/y bulionowej dzięki Informacjom o Użytkownikach pozyskanym za pośrednictwem Platformy.

 7. Oferta Kupna – Oferta wyrażająca chęć kupna przez Użytkownika o określonych przez Użytkownika parametrach, po określonej przez niego cenie.

 8. Oferta Sprzedaży – Oferta wyrażająca chęć sprzedaży przez Użytkownika monetę/y bulionową/ej o określonych przez Użytkownika parametrach, po określonej przez niego cenie i we wskazanej przez niego lokalizacji.

 9. Dodawanie Oferty – umieszczenie przez Użytkownika na Platformie Oferty wyrażającej chęć kupna bądź sprzedaży monety o parametrach i cenie.

 10. Transakcja – proces przekazania Kupującemu monet/y bulionowej przez Sprzedającego w zamian za świadczenie pieniężne.

 11. Pełna weryfikacja konta – proces w którym nowy Użytkownik się zarejestrował, uzupełnił Wizytówkę oraz przeszedł procedurę polegającą na weryfikacji danych osobowych, adresowych, adresu mailowego, numeru telefonu i numeru konta.

 12. Zweryfikowany użytkownik – kupiec/sprzedawca zweryfikowany przez Operatora jak w 15).

 13. Polityka Prywatności – dokument informujący Użytkownika, jakie jego dane osobowe są zbierane i w jaki sposób będą wykorzystywane, dostępny pod adresem www.bullioncointrader.com/polityka-prywatnosci.

 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 15. Wizytówka: zawiera prawdziwe dane o Użytkownikach jak imię, nazwisko, adres.

 16. Operator zastrzega, że poza wymienionymi w 4) monetami bulionowymi, w przyszłości wraz z rozwojem Platformy mogą pojawić się w katalogu produktów podlegających handlowi także inne monety bulionowe oraz sztabki.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Platforma działająca pod adresem www.Bullioncointrader.com prowadzona jest przez firmę MW GROUP POLAND Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością, NIP 6793233623, KRS 0000956220, REGON 521301209. Firma reprezentowana jest przez Liwiusza Wojciechowskiego, numer telefonu +48 503 749 183, adres e-mail info@bullioncointrader.com

 2. Operator zajmuje się pośrednictwem w wymianie Informacji o Użytkownikach, którzy chcą kupić i sprzedać złoto, srebro bulionowe.

 3. Operator pośredniczy w wymianie Informacji o Użytkownikach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

 5. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika nie może naruszać praw innych Użytkowników.

 6. W celu korzystania z Platformy Użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy takie jak: połączenie z Internetem, aktywny adres e-mail, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.

§ 3. Konta Użytkowników

 1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na Platformie, po wypełnieniu danych niezbędnych do założenia Konta na Platformie, takich jak:

 1. aktywny adres e-mail

 2. nazwa Użytkownika

 3. hasło

 4. imię i nazwisko

 5. numer telefonu

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności (RODO) skutkuje powstaniem Konta Użytkownika.

 2. Rejestracja i założenie Konta jest darmowe.

 3. Operator zapewnia możliwość przeglądania Ofert w systemie tradingowym bez wymogu posiadania Konta na Platformie.

 4. W celu dodawania Ofert niezbędne jest posiadanie Konta w pełni zweryfikowanego i bycie zalogowanym.

 5. Zabrania się umieszczania w nazwie Użytkownika swojego jakichkolwiek danych umożliwiających skontaktowanie się z Użytkownikiem. Nieprzestrzeganie tego punktu skutkuje usunięciem konta przez Administratora.

 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień e-mail związanych z realizowaniem Transakcji oraz wiadomości o zmianach na Platformie, w szczególności o zmianach Regulaminu.

 7. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości o zmianach na Platformie, w szczególności o zmianach Regulaminu, z poziomu Panelu Użytkownika.

§ 4. Rola BullionCoinTrader

 1. Operator platformy BullionCoinTrader.com zajmuje się pośrednictwem w wymianie Informacji o Użytkownikach, którzy chcą kupić i sprzedać monety bulionowe złote lub srebrne – kojarzy strony transakcji skłonne do zakupy i sprzedaży monet bulionowych.

 2. Operator umożliwia Użytkownikom dodawanie Ofert Kupna oraz Sprzedaży wybranych monet bulionowych w formie fizycznej. Oferty te oznaczają, że Użytkownik wyraża chęć kupna lub sprzedaży monet o określonych przez niego parametrach i cenie, w określonej przez niego lokalizacji.

 3. Operator pobiera prowizję za wymianę Informacji o Użytkownikach pomiędzy Użytkownikami zainteresowanymi zrealizowaniem Transakcji w ramach danej Oferty.

 4. Operator nie uczestniczy w procesie realizowania Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w szczególności weryfikacji autentyczności monet, przekazaniu monet i płatności. Operator sugeruje najlepsze praktyki realizowania Transakcji, jednak jej rzeczywisty przebieg i wykonanie, w szczególności sposób weryfikacji autentyczności i przekazania monet oraz sposób płatności, zależy od preferencji Kupującego oraz Sprzedającego.

 5. Operator nie jest dealerem monet i nie obraca nimi.

 6. Operator nie pośredniczy w rozliczaniu należności za monety będący przedmiotem Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Rozliczenie Transakcji w preferowany przez obie strony sposób jest obowiązkiem Kupującego oraz Sprzedającego.

 7. Operator nie pośredniczy w przekazywaniu monet pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przekazanie monet/y będącej/ych przedmiotem Transakcji w preferowany przez obie strony sposób jest obowiązkiem Kupującego oraz Sprzedającego.

 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w związku z realizacją Transakcji, w tym w szczególności związane z nieautentycznością monet/y oraz brakiem zapłaty ceny przez Użytkownika.

 9. Właściciel Platformy BullionCoinTrader nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie transakcji, kontakt między Uczestnikami oraz nie zajmuje się pośrednictwem w zawieranych transakcjach.

 10. Decyzje o zakupie/sprzedaży monet bulionowych winny być są podejmowane przez Uczestników indywidualnie, na własną odpowiedzialność i własny rachunek. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe.

 11. Właściciel Platformy oraz Administrator nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane w ramach Platformy odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych.

 12. Operator w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników dokonuje Pełnej Weryfikacji określonej w § 1 15) na podstawie przelewu na kwotę 0,01zl od Użytkownika na rachunek Operatora i stwierdzeniu zgodności danych Użytkownika podanych w systemie z danymi na przelewie. Kwota 0,01zl nie stanowi prowizji, jest zwracana Użytkownikowi niezwłocznie przelewem na wskazane przez Użytkownika konto, co do zasady to, z którego przyszedł przelew.

§ 5. System tradingowy

 1. BullionCoinTrader to portal z katalogiem przedmiotów, gdzie do każdego z nich powiązane są oferty kupna i sprzedaży określonej ilości sztuk, o określonym minimalnym stanie w określonej cenie.

 2. Portal automatycznie wiąże oferty kupna i sprzedaży jeśli spełnione są warunki, powstają w ten sposób transakcje, następuje wymiana danych osobowych między stronami transakcji w celu umożliwienia zawarcia umowy kupna/sprzedaży poza portalem.

 3. Oferty Kupna i Sprzedaży prezentowane są Użytkownikowi w formie systemu zleceń.

 4. Oferty Kupna są sortowane malejąco według „Cena za uncję” w zależności od kategorii monet.

 5. Użytkownik może złożyć Propozycję do Oferty z poziomu arkusza ofert.

§ 6. Dodawanie Oferty

 1. Dodanie Oferty Kupna przez Użytkownika oznacza, że wyraża on chęć kupienia monet o parametrach oraz cenie zawartej w Ofercie.

 2. Dodanie Oferty Sprzedaży przez Użytkownika oznacza, że wyraża on chęć sprzedania monet o parametrach oraz cenie zawartej w Ofercie.

 3. Dodawanie Ofert jest bezpłatne.

 4. Operator nie pobiera opłat za przechowywanie aktywnych Ofert na Platformie.

 5. W celu dodania Oferty Użytkownik musi dokonać następujących czynności:

 1. Wybrać monetę z katalogu (którą chce kupić lub sprzedać) (tj. wskazać jej parametry- w tym w szczególności nazwa, masa, stan).

 2. określić czy jest to Oferta Kupna czy Sprzedaży

 3. dopuszczalny stan monet to 'menniczy', - nieobiegowe, drobne ryski wynikające z procesu produkcyjnego, 'bardzo dobry', - większe ryski, milkspoty oraz 'dostateczny' - widoczne wyraźne uszkodzenia

 1. Użytkownik może dodać dowolną ilość Ofert.

 2. Zabronione jest dodawanie Ofert, realizacją których Użytkownik nie jest zainteresowany.

 3. Zabronione jest dodawanie Ofert Sprzedaży, których przedmiotem są falsyfikaty/kopie monet.

 4. Wszelkie próby sprzedaży wyrobów będących falsyfikatami będą zgłaszane odpowiednim organom i grożą odpowiedzialnością karną.

 5. Użytkownik może usunąć lub edytować dodane Oferty z poziomu Panelu Użytkownika (w szczególności cenę).

 6. W przypadku srebrnych i złotych monet bulionowych nie występują reguły co do minimalnej ilości monet w ofercie.

 7. Operator zastrzega sobie prawo do edytowania Ofert, jeśli nie spełniają one wymogów niniejszego Regulaminu.

§ 7. Transakcja

 1. Jeżeli do Oferty Kupna/Sprzedaży dodanej przez Użytkownika zostanie złożona przeciwstawna Oferta Sprzedaży/Kupna dochodzi do transakcji w sposób automatyczny.

 2. System tradingowy oferowany przez BullionCoinTrader działa na zasadzie FIFO czyli w momencie gdy pojawią się np. dwie oferty sprzedaży z identyczną ceną jako pierwsza zostanie zrealizowana oferta starsza.

§ 8. Opłaty i prowizje

 1. Założenie konta, rejestracja i przeglądanie ofert są darmowe

 2. Dodawanie Ofert jest darmowe.

 3. Operator pobiera prowizję za wymianę Informacji o Użytkownikach Kupujących i Sprzedających pomiędzy stronami wzajemnie zainteresowanymi zawarciem Transakcji w ramach danej Oferty po zawarciu transakcji

 4. Prowizja płacona jest przez Sprzedającego.

 5. Wysokość prowizji jest zależna od kategorii i podkategorii monet, którego dotyczy wymiana Informacji o Użytkownikach.

 6. Z dniem 01.10.2022, wysokość prowizji obowiązujących na Platformie w stosunku do ceny monet będącego przedmiotem Transakcji wynosi: Złoto 2% Srebro 2% oraz naliczana jest wyłącznie od Sprzedającego.

 7. Wysokość prowizji za wymianę Informacji o Użytkownikach może ulec zmianie. Aktualne wysokości prowizji są dostępne w§ 7.

 8. Wszelkie próby omijania prowizji, (co podlega monitorowaniu algorytmicznemu i manualnemu) będą spotykać się z blokowaniem transakcji i/lub usuwaniem Konta.

§ 9. Płatność prowizji za wymianę Informacji o Użytkownikach

 1. Skojarzenie strony Kupującej ze Sprzedającą, a co za tym idzie "zamknięta" transakcja powoduje bezpośrednio wymianę Informacji o Użytkownikach pomiędzy Użytkownikami będącymi stronami transakcji.

 2. Wymianie danych kontaktowych między Użytkownikami w ramach nawiązanej transakcji towarzyszy naliczenie prowizji od sprzedaży dla Sprzedającego z terminem płatności 7 dni roboczych na koniec miesiąca.

 3. Faktura VAT dla Sprzedającego wystawiana na koniec miesiąca opiewa na prowizje naliczone od transakcji sprzedaży w danym miesiącu.

 4. Fakturę VAT Sprzedający może opłacić za pomocą płatności błyskawicznych PayU po zalogowaniu na swoje Konto Klienta lub przelewem na dane bankowe z faktury.

§ 10. Rozpoczęcie świadczenia usług

 1. Świadczenie usług wymiany Informacji o Użytkownikach rozpoczyna się w momencie złożenia zlecenia kupna/sprzedaży poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisków "kup"/"sprzedaj".

§ 11. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację i w szczególności żądać zwrotu zapłaconej prowizji poprzez odstąpienie od umowy w przypadku niewywiązania się z transakcji przez Kupującego.

 2. Operator zastrzega, że dokonuje ciągłego systemowego oraz manualnego monitorowania prób obejścia systemu przez Użytkowników i w przypadku ich wykrycia dokonuje niezwłocznego usunięcia konta Użytkownika bez możliwości ponownego zarejestrowania.

 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail info@bullioncointrader.com.

§ 12. Zwrot zapłaconej prowizji

 1. Operator przewiduje zwrot zapłaconej prowizji tylko w poszczególnych przypadkach wymienionych w Regulaminie.

 2. W przypadku gdy Sprzedający zapłacił prowizję, a w procesie realizowania Transakcji moneta bulionowa/monety bulionowe oferowane przez Sprzedającego okazały się być falsyfikatem/kopią, Operator nie przewiduje zwrotu zapłaconej prowizji.

 3. Prowizja zwracana jest w przypadku gdy Kupujący nie wywiązał się z transakcji i potwierdził fakt niewywiązania się z transakcji u Operatora.

 4. W przypadku 2 i 3 niniejszego paragrafu Użytkownikom będącym stronami transakcji blokowane są konta i w ramach wewnętrznej procedury istnieje możliwość odblokowania kont.

§ 13. Płatność za prowizję

 1. Użytkownik po dokonaniu transakcji otrzymuję fakturę prowizyjną którą zobligowany jest uregulować w ciągu 7 dni roboczych od momentu transakcji.

§ 14. Oceny Użytkowników

 1. Użytkownik po dokonaniu transakcji ma możliwość wystawienia oceny dla kontrahenta oceniając całokształt przebiegu transakcji.

 2. Średnia ocena użytkownika stanowi swoistą miarę wiarygodności danego Użytkownika

§ 15. Wymiana Informacji Kontaktowych

 1. Wymiana Informacji o Użytkownikach pomiędzy Kupującym i Sprzedającym którzy dokonali transakcji na daną monetę bulionową/monety bulionowe następuje automatycznie po dokonaniu się transakcji w systemie.

§ 16. Weryfikacja autentyczności monet bulionowych

 1. Operator nie zajmuje się weryfikacją autentyczności monet bulionowych będącego przedmiotem Transakcji pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

 2. Operator dostarcza Użytkownikom wiedzę i informacje, w jaki sposób mogą oni za pomocą różnych metod zweryfikować autentyczność monet bulionowych będącego przedmiotem Transakcji, w tym w szczególności jak dokonać darmowej weryfikacji u specjalisty.

 3. Weryfikacja autentyczności monet bulionowych będącego przedmiotem Transakcji jest obowiązkiem Kupującego oraz Sprzedającego.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędną weryfikację autentyczności monet bulionowych przeprowadzoną przez Użytkowników.

§ 17. Klienci nie będący osobami fizycznymi

 1. Operator umożliwia sprzedaż monet bulionowych na Platformie osobom prawnym.

 2. Zgłoszenia w celu otrzymania statusu Sprzedawcy Instytucjonalnego należy wysyłać na adres info@bullioncointrader.com.

§ 18. Dane osobowe

 1. Ochrona i sposób przetwarzania danych osobowych opisany jest w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej RODO

 2. BullionCoinTrader nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich.

 3. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien usunąć konto u Organizatora bądź zaprzestać korzystania z Usług świadczonych przez Operatora Platformy.

 2. Operator Platformy ma prawo usunąć bądź zablokować Użytkownika (jego konto), którego działania w subiektywnym odczuciu Operatora Platformy w negatywny sposób wpływają na funkcjonowanie Usługi (w tym w szczególności łamiące zasady określone w wizji i misji BCT).

 3. Usługa oraz udostępnione dane osobowe są przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników, którzy się zarejestrowali oraz zostali zweryfikowani. Udostępnianie danych osobom trzecim jest ściśle wzbronione.